GDPR

Poučení o ochraně osobních údajů


I. Úvod
II. Co jsou osobní údaje
III. Kdo je správce osobních údajů
IV. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje
V. Vaše práva
VI. Bezpečnost osobních údajů
VII. Závěr

I. Úvod
V tomto dokumentu se seznamujeme kandidáty na pracovní pozici s jejich právy souvisejícími s ochranou jejich osobních údajů. Cílem tohoto poučení je informovat kandidáty o tom, jaké osobní údaje o nich shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jaké práva jim v souvislosti s ochranou osobních údajů vyplývají. Rovněž jim poskytujeme informace o způsobech, jak mohou svá práva uplatnit


II. Co jsou osobní údaje
Osobní údaje jsou informace týkající se identifikovaného nebo identifikovatelného subjektu (dále jen "dotčená osoba"). Identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě jednoznačně identifikačního čísla nebo jednoho nebo více specifických prvků, které charakterizují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této osoby.
• Příklady osobních údajů zahrnují jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, číslo telefonu, rodné číslo, finanční informace a zdravotní informace.


III. Kdo je správce osobních údajů• Správcem osobních údajů je subjekt, který samostatně nebo společně s jinými stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V tomto případě, jako kandidát na pracovní pozici, máte právo vědět, kdo je správcem vašich osobních údajů.• V našem případě jsme správcem jako společnost Verisoft s.r.o. vašich osobních údajů a jsme odpovědní za jejich zpracování v souladu s nařízením GDPR.


IV. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje
• Zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy, které se na ochranu osobních údajů vztahují.
• Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem pohovoru na pracovní pozici, kterou jste si vybrali, a také pro účely řízení a správy naší spolupráce s Vámi.
• Zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje, které jsou nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
• Vaše osobní údaje budou použity pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny a nebudou použity k jiným účelům.
• Zabezpečíme, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a že jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu nebo zneužití.


V. Vaše práva
• Právo na přístup k vašim osobním údajům: Máte právo získat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje a přístup k těmto údajům.
• Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu svých neplatných osobních údajů.
• Právo na výmaz: Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud nejsou již nutné pro účely, pro které byly shromážděny.
• Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
• Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu a požadovat jejich přenesení jinému správci.
• Právo namítat: Máte právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů.
• Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů.


VI. Bezpečnost osobních údajů
Důležité je pro nás zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto používáme technické a organizační opatření k ochraně těchto údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo změnou.
Naši zaměstnanci a dodavatelé jsou povinni zachovávat důvěrnost a dbát na bezpečnost vašich osobních údajů.
V případě jakéhokoli bezpečnostního incidentu okamžitě podnikneme kroky k jeho vyšetření a následnému nápravnému opatření.
Udržujeme si aktualizovaný seznam všech našich smluvních dodavatelů, kteří mohou přistupovat k vašim osobním údajům a monitorujeme jejich dodržování bezpečnostních opatření.